Anasayfa

ARTIK TÜRKİYEDE OTURMA İZNİ ALMAK ÇOK KOLAY...

Sitemizden Oturma izni ile ilgili gerekli belgeler ve işleyiş süreçlerini öğrenebilirsiniz...Yabancılar İçin Türkiye'de Oturma İzni 

 

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ 

YABANCILARIN TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ İKAMET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR


1- Çalışmak Üzere Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni, İkamet İzni : 5683 sayılı Yabancıların Türkiye`de yabancıların oturma izni ikamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun’un 3. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; iş tutmak maksadıyla Türkiye`ye gelen yabancılar, geldikleri tarihten itibaren bir ay zarfında ve her halükârda çalışmaya başlamazdan evvel   Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış bulunmalıdırlar.

Bu durumda, Türkiye’ye çalışmak amacıyla yurtdışından çalışma vizesi alarak
gelmiş olan yabancıların, en geç 30 gün içerisinde ve çalışmaya başlamazdan
evvel yabancıların oturma izni, ikamet tezkeresi Türkiye'de oturma izni alması
gerekmektedir.

2-Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamette Kesinti:Yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni hamili olupta yurtdışına çıkış yapan ve sona eren yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresini geçerli bir nedeni olmaksızın altı ay içerisinde uzattırmayan veya Türkiye’de olmasına rağmen tezkeresinin süresini yine altı ay içerisinde uzattırmamak suretiyle ülkede izinsiz yabancıların oturma izni ikametli olarak bulunması anlamına gelir.

3- Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamet Tezkeresi Oturma İzni İçin Müracaat Süresi; Çeşitli amaçlara yönelik uzun veya kısa süreli vizelerle veya vize muafiyeti,bandrol veya kaşe vizelerle Türkiye'ye gelen yabancıların,5683 sayılı kanunun 3üncü maddesi ile bu maddenin uygulamasını gösteren ve  yukarıda detayları verilen 1961 tarihli Kararname çerçevesinde yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almaları gerekmektedir.

Örneğin,
Bir yıllık yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet hakkı bahşeden uzun süreli bir vize ile Türkiye'ye gelen bir Alman vatandaşının üç ayın sonunda,aynı tür bir vize ile gelen bir Ürdün vatandaşının ise bir aydan sonra,(Ancak,talep edenlere giriş tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni düzenlenebilir.)

Üç aylık vize muafiyeti ile gelen bir yabancının üç ayın sonunda,

Üç aydan az sürelere sahip vize muafiyeti veya diğer vizelerle gelenlerin bu sürelerinin sonunda,yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni bulunanların,tezkerelerinin bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde,

Türkiye'de çalışacak yabancıların ise çalışmaya başlamadan evvel,
emniyet makamlarından yabancıların Türkiye'de oturma izni,ikamet tezkeresi oturma izni almaları icap etmektedir.

Dolayısıyla yabancıların yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almadan kalabilecekleri sürenin sonu,aynı zamanda tanzim edilen yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin başlangıcı olmaktadır.Bu arada,çalışma,öğrenim,araştırma,uzun süreli kalma gibi amaçlarla dış temsilciliklerimizden vize alarak gelen yabancılara ise talepleri halinde giriş tarihi esas alınarak da yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni tanzim edilebilecektir.

Ancak, bandrol ve kaşe vizelerle veya vize muafiyetinden istifade ederek gelen yabancılara verilecek yabancıların oturma izni ikamet izinlerinde bu vizelerin bitiş tarihi yabancıların oturma izni ikamet tezkeresinin başlangıcı olarak kabul edilecektir.


Uzun süreli yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet hakkı bahşeden vizelerle gelip,yukarıda öngörülen süreler içinde müracaat ederek yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almayan yabancılardan,Türkiye'den çıkışları sırasında,492 sayılı Harçlar Kanununa istinaden her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenerek Resmi Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe giren harç miktarları üzerinden hesaplama yapılarak,ihlalde bulundukları tarihteki harç miktarının bir kat fazlası alınmak suretiyle cezalı yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet harcı ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi bedeli tahsil edilmektedir.


a- İlk defa Türkiye'de oturma izni,ikamet izni alacak yabancılar: Bu yabancılar, vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar.

b- Yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni almış olup da
süresini uzatacak yabancılar : Bu yabancıların tezkere süresinin bitiminden itibaren izinlerini on beş gün içerisinde uzatabilme hakları mevcuttur.Bu
itibarla Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni alan ve yabancıların oturma izni ikametinin sona ermesinden itibaren on beş gün içerisinde yurdumuzdan çıkış yapan yabancılardan kat'i suretle cezalı yabancıların oturma izni ikamet harcı ve defter bedeli alınmamaktadır.Bu
nedenle ilgililerin fazladan ceza ödememeleri için zamanında başvuruda bulunmaları gerekmektedir.YABANCILARIN TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ İKAMET
TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI


a- Türkiye'de yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerini yenilemek veya
süresini uzatmak isteyen yabancılar bu tezkerede yazılı sürenin sona ermesinden
itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına bizzat veya bilvasıta
müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdür.

b- Süresi biten yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri üzerinde en fazla
dört defa uzatma işlemi yapılabilir.

c- Yabancının konumu değişmiş olsa dahi (adres, iş, statü, medeni hal ve
yabancıların oturma izni ikamet tezkeresini aldığı ilden başka bir ile nakil
v.b. durumlardaki değişiklikler) kendisine yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet izni verilecek ise uzatmanın aynı tezkere üzerinde yapılması gerekmektedir.
                                                                                                           YABANCILAR TÜRKİYE'DE OTURMA İZİNİ İKAMET TEZKERELERİNİN SÜRESİ VE UZATILMASI;

Yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkerelerinin süresi beş seneliktir.
Karşılıklılık ilkesi uyarınca bu süre, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak
suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit
edilebilir.

Süresi biten yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir. yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinin dört defaya kadar temdit edilmesi, 5683 Sayılı Kanunun 4360 Sayılı Kanunla Değişik 9’uncu maddesinin bir gereğidir. Bu sebeple, daha
önceden hangi amaçla alınmış olursa olsun, dört defa uzatma hakkı dolmamış ise
aynı tezkere üzerinden temdit işlemi yapılır.

YABANCILAR TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİ KAYBEDENLER :

Yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar. Bunlara kaybettikleri yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni verilir. Bunların yerine verilecek yeni yabancıların oturma izni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar kanununda yazılı harçların yarısı alınır.

TÜRKİYE'DEN AYRILANLARIN YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİ :

Süresi bitmiş dahi olsa yabancıların oturma izni ikamet tezkereleri çıkış esnasında yabancıdan alınmayacaktır.

YABANCILAR TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ İKAMETTE KESİNTİ :

Mazeretsiz olarak Türkiye'deki yabancıların oturma izni ikametine altı aydan
fazla ara veren yabancıların daha sonra yapacakları yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet izin taleplerinde önceden almış oldukları yabancıların oturma izni ikamet izinlerinin toplamı dikkate alınmaz. Bu kişiler hakkında Türkiye’de ilk
defa yabancıların oturma izni ikamet izni talebinde bulunan yabancılar gibi
işlem yapılır.

Ancak yabancının tedavi, öğrenim, askerlik görevi yapmak gibi mücbir sebeplerle
yurt dışında kalmaları halinde yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet iznindeki ara verilen süre altı ayı geçse dahi,yabancıların oturma izni ikamet iznine ara vermiş sayılmaz.Bu gibi kişilerden mazeretini ortaya koyacak bilgi ve belgeler talep edilir. (Sağlık raporu, eğitim ve öğretim gördüğüne veya askerlik
görevini yaptığına ilişkin belge v.s.)

KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN TÜRKİYE'DE  OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ;

Avrupa Konseyine üye devletlerin vatandaşlarının kimlik kartlarıyla pasaportsuz
olarak giriş yaptıktan sonra üç ayın sonunda Türkiye'de evlilik yaptıkları
bahis konusu edilerek, bu ve buna benzer yabancıların oturma izni ikamet izni
talepleri hususunda nasıl hareket edileceği hususu sorulmaktadır.

1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan, Avrupa Konseyi
Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa Anlaşmanın 1/1
Maddesi, Avrupa konseyi üyesi ülke vatandaşlarının pasaport yerine kimlik
kartlarıyla seyahatlerini öngörmekle birlikte, maddenin diğer bentlerinde
kimlik kartının bahşetmiş olduğu hakkın sınırları çizilmiştir.

Yine anlaşmanın 1.Maddesinin 2 ve 3 bentlerinde, söz konusu kolaylığın sadece
üç ayı geçmeyen ziyaretler için geçerli olacağı, başka bir tarafın topraklarına
üç aydan fazla süren yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet için veya kazanç teminini izleyen bir amaçla girildiği taktirde, muteber pasaport ve vize talep edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu sebeple, 1 Aralık 1961 tarih ve 10972 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan,
Avrupa Konseyi Üyesi devletler Arasında Kişilerin Seyahatleri ile ilgili Avrupa
anlaşması.uyarınca kimlik kartını kullanarak Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra
üç ayın dolmasına rağmen çıkış yapmayarak herhangi bir amaca istinaden yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet izni talep eden yabancıların muteber bir pasaport ibraz etmesi ve yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin pasaport bilgileri üzerinden tanzim edilmesi gerekmektedir.YABANCILAR TÜRKİYE'DE OTURMA İZNİ, İKAMET TEZKERESİ TÜRLERİ VE İŞLEMLERİ
Çalışma Amaçlı Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )

Çalışma Bakanlığından Gelen İzin Yazısının Aslı ve Fotokopisi.

Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Çalışma Amaçlı Vize.

Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)

Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)

Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün
Sayfaların Fotokopisi. )

NOT 1 -Çalışma Bakanlığından Gelen Evraktaki Adres ile, Müracaat Dosyasındaki
Adresler Aynı Olması Gerekmektedir.

NOT 2- Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (
Fotokopisi Kabul Edilmez.)

8- İş Görüşmesi Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni
Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )

Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün
Sayfaların Fotokopisi. )

Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış İş Görüşmesi AmaçlıVize

Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi.(içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)

Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)

Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.(Noter Tastikli)

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.(Noter Tastikli)

NOT: Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi
Kabul Edilmez.)

9- Montaj (Bakım Onarım ) Amaçlı yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi
oturma izni Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )

Varsa yabancıların oturma izni ikamet Tezkere Fotokopisi. ( İşlem Görmüş Bütün
Sayfaların Fotokopisi. )

Dış Temsilciliklerimizden (Konsolosluktan) Alınmış Montaj (Bakım Onarım) Amaçlı
Vize

Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve Noter
Onaylı Olacak)

Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli ve
NoterOnaylı Olacak)

Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi. (Noter Tastikli)

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi. (Noter Tastikli)

NOT:Yabancı Şahıs Tarafından Noterden Verilen Vekaletnamenin Aslı (Fotokopisi
Kabul Edilmez. )Uzun Süreli Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Türkçe )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi. )

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak. )

Her Ay için 300 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi veya Noter Tasdikli Gayrimenkul
Tapusu.

Yabancı Uyruklu Şahısın Yerine Vekaleten Müracaatta Bulunacak Olan Kişinin
Noterden Tasdikli Vekaletnamesinin Aslı.

Turistik Amaçlı Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Türkçe )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)

Her Ay için 1000 $ ‘ lık Banka Hesap Belgesi.

TC Vatandaşı Yanında Kalmıyor İse, ( Kaldığı Yer Otel ise Rezervasyon Belgesi
Rezarvasyon Süresinin Faturası + Otelin İmza Sürküleri + Otelin Vergi Levhası
Fotokopisi. Kaldığı Yer Ev ise Kira Kontratı + Kira Kontratında İsmi Yazılı
Olan Ev Sahibinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi + Tapu Fotokopisi.)

TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse,TC Vatandaşının Oturduğu Muhtarlıktan
yabancıların oturma izni ikametgah İlmuhaberi Belgesi veya İlçe Nüfus
Müdürlüklerinden Alınmış Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi

TC Vatandaşı Yanında Kalıyor İse Noterden Taahhütname. ( Yanında Misafir Ettiği
Yabancı Şahsın Masraflarını Karşılayacağına Dair _TC Vatandaşı
Tarafından,_Noterden Alınacak_ Fotokopisi Kabul Edilmez.)

Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.

13- Çıkışına (Gidişine) Teminen yabancıların türkiye'de oturma izni ikamet tezkeresi
oturma izni İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Türkçe )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak.)

Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi
Pasaportun Süresininde Geçmemiş Olması Gerekir.)

Pasaportun Süresi Geçti İse, Kendi Ülkesinin Konsolosluğundan Aldığı Seyahat
Belgesinin Aslı ve Fotokopisi.

Not: Şahsın bizzat kendisinin müracaat etmesi gerekmektedir.6 Ay Çalışma Öncesi Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni, İkamet (Bakanlık Emri) Yabancıların Oturma İzni İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe ( Şirketin Logolu-Başlıklı Kağıdına + Kaşe + Yetkilinin İmzası. )

2 adet Fotoğraf ( İlk Müracaatta İse 5 adet )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)

yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni ve ( İşlem Görmüş Bütün
Sayfaların Fotokopisi. )

1 adet Renkli Beyanname Formu. ( Daktilo veya Bilgisayarla Doldurulacak )

İçişler Bakanlığından 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet izni gelen
yabancılar müracata gelirken yanlarında şirketin imza yetkisine sahip bir kişi
ile birlikte gelmesi gerekir.

Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi. (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)

Şirketin Faaliyet Belgesi Fotokopisi (içinde Bulunduğumuz Yıl Tarihli Olacak)

Şirketin Vergi Levhası Fotokopisi.

Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi.

NOT 1: Yukarıdaki evraklarla birlikte Şubemize müracaat etmeden önce, İçişleri
Bakanlığına ,şirketin yabancı şahıs için müracaat etmiş olması ve İçişleri
Bakanlığı cevabının ise olumlu olarak Şubemize gönderilmiş olması gerekir.

NOT 2: İçişleri Bakanlığı, Yabancılar Daire Başkanlığından gelen evraktaki
adres ile yabancı şahısa 6 aylık yabancıların oturma izni ikamet talebinde
bulunan şirketin faaliyette olması ve iş yeri adresinin aynı olması
gerekmektedir.Tedavi Amaçlı Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe (Türkçe)

2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)

Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi

Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem
Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)

1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)

Dış Temsilciliklerimizden Alınmış Tedavi Amaçlı Vize (Bu Vize ile Gelenlerden;
Türkiye’de Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Bu Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir)

Türkiye’ye Geldikten Sonra Rahatsızlanan ve Tedaviye İhtiyacı Olan
Yabancılardan ; Tedavi Gördüğü Sağlık Kurumundan Heyet Raporu Alması ve Raporu İl Sağlık Müdürlüğünden Onaylatarak Getirmesi Gerekir.

Sportif Faaliyet Amaçlı Yabancıların Türkiye'de Oturma İzni İkamet Tezkeresi Almak İçin Gerekli Belgeler

Dilekçe (Türkçe)

2 Adet Fotoğraf (ilk Müracaatta İse 5 Adet)

Pasaportun Aslı ve (Resimli Kısmının ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi

Varsa yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izni Fotokopisi (İşlem
Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi)

1 Adet Renkli Beyanname Formu (Daktilo ve Bilgisayarda Dolacak)

İlgili Federasyondan Çalışma İzni Yazısı

Klübün Sporcu ve Antrenör ile Yapmış olduğu Sözleşme (Sözleşmede, Anlaşma
Süresinin Tarih Olarak Belirtilmesi gerekir.)
Yabancıların Türkiye'de oturma izni ikamet Tezkeresi İsim Değişikliği İçin Gerekli Belgeler
Dilekçe ( Türkçe )

Pasaportun Aslı ve ( Resimli Kısmın ve Son Giriş Sayfasının Fotokopisi.)

yabancıların oturma izni ikamet tezkeresi oturma izninin Aslı ve Fotokopisi. (
İşlem Görmüş Bütün Sayfaların Fotokopisi. )

2 adet Kimlik Bilgilerini Düzenleme Formu.

Noter Tasdikli Türkçe Tercümeli Doğum Belgesi. ( Anne Adı, Baba Adı, Doğum
Yeri, Doğum Tarihi Değişikliklerinde. )

İsim Denklik Belgesi. ( Doğum Belgesi ile Pasaportundaki Adı ve Soyadı Aynı
Olmayanlar İçin._Kendi Ülkesinin Nüfus Dairelerinden. )


AŞAĞIDAKİ KONULARDAN BİLGİ SAHİBİ OLMAK İSTEDİKLERİNİZİN ÜZERİNE TIKLAYABİLİRSİNİZ


OTURUM İZNİ

YABANCILAR OTURMA İZNİ

YABANCILAR İÇİN HABER

İKAMET TEZKERESİ

İKAMET İZNİ

OTURMA İZNİ

YABANCI OTURMA İZNİ

YABANCILAR ÇALIŞMA İZNİ

YABANCI ÖĞRENCİ

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ

YABANCILAR

YABANCILAR İKAMET TEZKERESİ

İKAMET TEZKERESİ ALABİLİR MİYİM (YESTURK)

BU SİTE YABANCILAR DANIŞMANLIK TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİNİN MALIDIR. SİTEDEKİ BİLGİLER VE RESİMLER İZİNLİ VEYA İZİNSİZ HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZ. KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILIR.

Yabancılara Çalışma Amaçlı Oturma İzni Almak İçin Gerekli Belgeler
25.01.2012
YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TANIMLAR
25.01.2012
KİMLİK KARTI İLE GİRİŞ YAPAN YABANCILARIN YABANCILAR OTURMA İZNİ İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ;
25.01.2012
YABANCILARIN OTURMA İZNİ İKAMET TEZKERELERİNİN YENİLENMESİ VEYA SÜRELERİNİN UZATILMASI
25.01.2012
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam5
Toplam Ziyaret216238